شركت سرمايه گذارى آتى نگر

شركت سرمايه گذارى آتى نگر ونداد با هدف مشاركت در توسعه بنگاه هاى خصوصى و ارتقا رشد نمودار مالى آنها با حضور متخصصانى در عرصه اقتصاد به ثبت رسيد
گروه آتى نگر ونداد در جهت رشد و ارتقا حيطه فعاليت خود اقدام به ثبت موسسه سينمايى ونداد كهن هيراد با هدف مشاركت در توسعه فرهنگ غنى اين مرز بوم و شركت عصر نوين طلايى ونداد نيز با هدف واردات و فروش خودرو و فراهم نمودن امكان خريد قشر متوسط جامعه نموده است
از اهداف اين شركت ها اجراى دقيق و نقطه به نقطه اصل ٤٤ قانون اساسى طبق بيانات مقام معظم رهبرى ميباشد به نحوى كه كمك به شكوفايى بنگاه هاى بد بازده و يا دير بازده سر لوحه عملكرد اين مجموعه بوده است.

سرمايه گذارى در ساخت و تهيه فيلم سينمايى و حمايت از موسيقى
مشاركت در ساخت پروژه هاى تجارى در منطقه آزاد بندر انزلى
واردات و فروش خودرو با توجه به توان و نياز جامعه به نحوى كه امكان خريد براى قشر متوسط جامعه امكانپذير گردد